Varor och tjänster

Vad avser tjänster och entreprenader med stor miljöpåverkan finns inte några exakta bestämmelser i upphandlingslagstiftningen om vad som är ”stor miljöpåverkan” och exakt vilka typer av tjänster och entreprenader som omfattas. Det finns inte heller någon direkt vägledande rättspraxis på området. Utgångspunkten är framförallt de grundläggande EG-rättsliga principerna om framförallt proportionalitet, likabehandling och icke diskriminering.

När det gäller krav på att anbudsgivaren ska ha ett miljöledningssystem eller tillämpa vissa miljöledningsrutiner är förutsättningarna enligt upphandlingsdirektiven mer begränsade än när det gäller bedömning av teknisk kompetens, lämplighet och förmåga i allmänhet. Den största begränsning som görs är att bestämmelsen som återfinns i direktiven endast avser upphandling av byggentreprenader eller tjänster där det finns möjligheter att begära att anbudsgivaren har ett aktivt miljöarbete i ”lämpliga fall”, dvs. där ett kontrakt kan innebära en stor miljöpåverkan och det är motiverat att begära information om vilka miljöskyddsåtgärder som kommer att vidtas av leverantören vid fullgörandet av kontraktet. LOU innehåller motsvarande bestämmelse i LOU 11 kap 11§7p respektive LUFS 11 kap 12§.

Några exempel på upphandlingsområden där det kan tänkas vara relevant att ställa krav på en anbudsgivares miljöledningssystem är:

  • upphandling av en entreprenör för nybyggnation där rutiner, ledning och styrning av arbetet ska minimera utsläpp av skadliga ämnen, omhändertagande av farligt avfall, begränsa buller och emissioner eller skydda vattentäkter m.m. under utförandet,
  • upphandling av en broprojektör där hänsyn ska tas till känsliga naturområden, vattentäkter, kulturlandskap m.m. vid planering av ett brobygge, eller
  • upphandling av olika andra typer av tjänster med stor miljöpåverkan, t.ex. transportjänster, städtjänster eller måltidservice.